Ősi magyar nyelvtan
Rendszeres nyelvtan

Varga András

Mottó: "A tudomány mérőónját mélyebbre eresztjük..."

Bevezető

Az ősi magyar nyelv átfogó kutatásának negyedik, egyben utolsó darabját tartja kezében az olvasó. Az első, "A hangok ősi jelentése - a magyar nyelvben" azzal foglalkozik, amit a nevében is megjelöl: maguk a hangok is bírnak jelentéssel. A mai magyar nyelvtanításban ez nem így szerepel: a hivatalos álláspont szerint a magyar nyelvben a hangoknak önálló jelentésük nincs.

A második mű, a "Játékos magyar nyelvtan" a hangképzés alapján bevezetés a szavak előállításának és egymásután rakásának, a gondolat kifejezésének kísérletébe, amely távolról sem teljes és elsősorban is nem lezárt. Ennek a műnek elsőrendű célja az ebbe az irányba történő elmozdulás és gondolatébresztés volt.

A harmadik mű kéziratban van, és a hangok ősi jelentése alapján bemutat sok-sok ősi szót, amelyekben a hangok jelentése alapján kibogozható jelentések között megjelenik a szó jelenleg ismert jelentése is, vagyis a szó jelentése visszafejthető a benne található hangok önálló jelentéséből.

A negyedik mű ez, amit kezében tart a kedves olvasó. Az ősi nyelvek, benne a magyar nyelv rendszeres, egyértelmű nyelvtanát mutatja be. Erénye, hogy nem csak beszél a nyelvtanról, hanem olyan eszközt ad a nyelvtani elemzés számára, amely mindenki által könnyen elsajátítható, általános iskolában tanítható és sokkal teljesebben illeszkedik a magyar nyelvhez, annak nyelvtani szerkezeteihez, mint a indogermán nyelvelemzés, amelyet az indogermán nyelvek leírásához szerkesztettek.

Felvetődik a kérdés: eddig miért nem szerkesztettek a magyarok saját maguk nyelvtani elemzőkészletet és nyelvtani fogalmakat a saját nyelvükhöz, hogyha az indogermán nyelvtani elemzőkészletet nem találják megfelelőnek?

Erre nem tudom megadni a választ. Történhettek kísérletek, sőt, meg is alkothatta valaki azt a nyelvtant, de ez számomra mindeleddig nem volt és most sem hozzáférhető. És nem is nyilvános, vagyis a köz nem tud róla.

Mi a probléma az indogermán nyelvelemző készlettel?

Akkor keletkeznek a problémák, amikor azt változtatás nélkül a magyar nyelvre alkalmazzák. Ekkor a legszembetűnőbbek a következők:

Alá- és fölérendelt mondatok

Ilyen jelleg egyáltalán nincs a magyar nyelvben, csak a németben. Ilyen az angol nyelvben sincs. Miről is van szó? A német nyelv más szórendet használ a fölérendelt mondatban, mint az alárendelt mondatban. A főmondat szórendje kötött, mindig "alany + állítmány + ...", a két mondatot összekötő szó után pedig az alárendelt mondatban ez a sorrend kötelezően úgy változik meg, hogy az állítmány (fő része) a tagmondat legvégére kerül, vagyis "alany + ... + állítmány" lesz. Példával bemutatva:

Ich weiss, dass du noch nicht fertig bist.

Én tudom, hogy te még nem kész vagy.

A magyar nyelvben minden mondatösszekötő szó csak vonatkozást tartalmaz, ami után a következő tagmondatot ugyanolyan nyelvtani sorrendben lehet felépíteni, mint a "fő" mondatot, vagyis amelyikkel kezdtük a mondatot. Előző példánál maradva, az helyesen magyarul így hangzik:

Tudom, hogy nem vagy még kész.

Ebben a mondatban a "hogy" után a "nem vagy még kész" teljes értékű mondat, szórendcserék nélkül, tisztán, önmagában megállja a helyét. Megfogalmazza, mi az, amit tudok. A német nyelvben nem állná meg a helyét, mert ott szórendcsere történik, és az állítmány a mondat végére kerül. Innen tudja meg a német ember, hogy alárendelő mondattal van dolga. Minálunk viszont a kötőszó csak összeköti a két mondatot, és legtöbbször arra utal, hogy az elkezdett mondat melyik gondolatát fűzi tovább, bontja ki részletesebben a beszélő. Tehát a magyar nyelvben a kötőszavak legtöbbször csak vonatkoztatnak, de nem rendelnek alá semminek semmit.

Az egész mondat ismeretén alapul az elemzés

Minden mondat elemzését jelenleg azzal kezdjük, hogy végignézzük az egész mondatot, és utána kikeressük benne az alanyt, majd azt a szót, amelyet állítmánynak gondolunk. Hát így elemzünk, értelmezünk mi egy mondatot? Példát felhozva, ha valaki elkezdi a mondanivalóját, mondjuk emígyen:

Valamikor, réges-régen, amikor még így beszélt a magyar ember: "ha pör ...

Eddig eljutva, bár eddig nem hangzott el sem az alany, sem az állítmány, mégis mindenki tökéletesen érti, hogy miről van szó: a mondanivaló idejét határozza meg a beszélő. És valljuk be, nem úgy gondolkodunk, hogy hol az alany, nem úgy gondolkodunk, hogy - ha már nincs alany, akkor legalább egy kicsinyke állítmányt találjunk -, hanem menet közben már meg tudtuk határozni, hogy itt most "időhatározó"-ról van szó.

Az alannyal, majd másodikként az állítmánnyal való foglalatosság azért "szentírás", mert az indogermán nyelvekhez tartozó német nyelvben ez a sorrend valóban kötelezően betartatik. Ott, sima mondat esetében első szó az alany kell legyen, második szó az állítmány. Nincs kecmec, ha egy kijelentő mondatban ez a sorrend nem tartatik be, az a mondat nyelvtanilag helytelen.

Nem így a magyarban. Mi eleve az állítmánnyal szoktunk kezdeni, az az általános (pl. Elmegyek holnap horgászni.) , ami a német nyelvben a kérdőmondat kötött, előírt szórendje. Vagyis megint nem paszzolunk a német nyelvtanba.

Tehát a mondat elemzése már az első hang elhangzása után elkezdődhet, sőt, a valóságban, mindig el is kezdődik! Ezt a jelenlegi nyelvtani elemzési mód nem támogatja.

Az elemzés alapja a szó

A magyar nyelv a szavakat képzőkkel, jelekkel ragokkal látja el (most itt a jelenleg használt fogalmakkal írom le a jelenséget és problémát, hogy mindenki számára világos legyen), amelyek mindegyike új tartalmat ad, tölt bele a szóba, pontosabban a szó gyökébe, maga a gyökszó szófajilag is, tartalmilag is módosul. Ugyanezeket a módosításokat/módosulásokat az indogermán nyelvek egyenként és külön-külön szóval fejezik ki. Ezért az indogermán nyelvekben indokolt a szavanként történő nyelvtani elemzés, a magyar nyelvben pedig a szavak szétszedése, a gyök megtalálása, majd az azt követő toldalékok elemzése a helyes módszer.

Az állítmány, ami csak ige lehet

Ez nagyon fontos kérdés. Tekintsük példaként az előző mondatot:

Ez nagyon fontos kérdés.

Németül ez így hangzik:

Es ist eine sehr wichtige Frage.

Tükörfordításban, magyar szavakkal:

Ez van egy nagyon fontos kérdés.

Ami itt megüti a magyar nyelvhez szokott fület, az a "van" szó használata. A magyar nyelv ebben a helyzetben nem használja ezt a szót, e nélkül fejezi ki a gondolatot. Nem úgy a német nyelv. Nála a második helyen - fenti esetben is - kötelezően áll a "van" szócska, ami ugye (létezést jelentő) ige, így neki máris megvan az állítmánya, a "van" szócska. A mondat utána következő része már csak valamilyen határozója az állítmánynak, de nem maga az állítmány. Fenti német példánál tehát az állítmány a "van" szócska.

Igen ám, de a magyar megfelelőjében nincsen "van" szócska, sőt, semmilyen ige nem szerepel! Nincsen akkor állítmánya? Hiányos a mondat? Vagy az állítmánya egy főnév, mégpedig a "kérdés" szó? Hiszen az "ez"-ről állítom, hogy "kérdés", ami "fontos", sőt, "nagyon fontos".

Vagy a következő szép sorok nyelvtani elemzésére mit ad ki a mostani nyelvelemzés?

Kikelet a lány, virág a szerelem...

Tökéletes, teljes magyar mondatok, egymás után fűzve, alannyal meg állítmánnyal , de német nyelvelemző technika számára hiányzik az ige, vagyis az elemző technika problémát lát az állítmányban.

Aszimmetrikus elemzőkészlet

Főnév kísérője a melléknév, ige kísérői a tárgy és a határozó. Itt a főnévnek csak egy kísérője van, az igének kettő.

Pedig a magyar nyelvben főnévnek lehet kísérője főnév is, ("utca seprés") ige is (persze raggal, pl. "menő ruha"), melléknév is ("jó barát"). Itt a magyar nyelvhez kitalálták pl. a "melléknévi igenév" fogalmát, amit ugyanilyen alapon hívhattak volna "igei melléknév"-nek is, sőt, eme utóbbi mélyebb értelemmel bírt volna, mert "melléknév"-ként utalt volna arra, hogy a mondatban főnévhez kapcsolódik, "igei"-ként pedig arra, hogy igéből képeztük, és még a képzés sorrendje is helyesen jelenik meg benne!

A tárgy a magyar nyelvben alapvetően ugyanúgy viselkedik, mint bármely más határozó. Az alábbi mondatokban láthatjuk, hogy a tárgy is csak valamely körülményét pontosítja az állítmánynak.

Kenyeret ettem.

Késsel és villával ettem.

Nyolc órakor az asztalnál ülve ettem.

Az, hogy mit ettem, ugyanolyan szerkezetben jelenik meg, mint a többi határozó, természetesen a tárgyra vonatkozó toldalékkal (raggal).

Hiányos mondatok

A magyar nyelv a lényegre tör, azt fogalmazza meg, ezért kevés szót használ. Ha valaki megkérdezi a következőt:

Milyen idő volt tegnap felétek?

Kaphatja a következő választ:

Szép.

Ez a válasz a magyarban egy teljes értékű mondat, teljesen helyes és értelmes.

Ugyanez a kérdés a német nyelven a következőképpen hangzik:

Wie war das Wetter gestern bei euch?

Válasz:

Es war schön.

Nézzük meg: három szó a válasz. Nem egy, nem a "szép" szó, ami németül "schön", hanem belekerül egy alany, mert minden kijelentő mondatot alannyal kell kezdeni, "es" szócska, belekerül második helyre a "war", ami a magyar "volt" szónak felel meg, mert az alanyt egy állítmánynak (szófaja: ige) kell követnie, majd jön a "schön" szó, szófaját tekintve melléklnév, amire tulajdonképpen kíváncsi volt a kérdező.

A német nyelvtani készlet és módszer szerint a magyar mondat hiányos, mert nem szerepel benne sem az alany, sem az állítmány. Magyar szempontból nézve meg a német nyelv beszél feleslegesen, mert hiszen a kérdező egyetlen dologra kérdezett rá, a "milyenség"-re, a magyar válasz pedig pont azt adta válaszul.

Vagyis "beteg" a magyar mondat, mert "hiányos" mondatokat építünk, használunk, amíg a német nyelv "teljes", tehát "tökéletes" mondatokat épít. És mindez csak azért, mert a magyar nyelvre az indogermán elemzőkészletet és az ő elemzési módjukat használjuk!

Mi az elvárás a magyar nyelvi elemzőkészlettel szemben?

 • Ugyanúgy működjön, ahogyan mi magunk is feldolgozzuk és értelmezzük a másik ember mondanivalóját, vagyis az első hang elhangzás után már "be lehessen kapcsolni", el lehessen kezdeni a mondat elemzését és értelmezését.
 • Felismerje és lefedje a magyar nyelv sajátosságait, ezáltal jóval nagyobb lefedettséget biztosítson a mondatok elemzésénél, mint az indogermán elemzőkészlet.
 • Amennyire lehet, használja a mára meggyökeresedett nyelvtani elemzőkészlet fogalmait, hogy minél hamarabb érthetővé, közérthetővé tudjon válni. Ez egy nagyon nehéz problémát generál, nevezetesen elvárás hogy ne legyenek teljesen újradefiniálva a nyelvtani fogalmak, holott a fogalmak meghatározása már eleve meghatározza az elérhető eredmények körét!
 • Papírral és ceruzával könnyen elvégezhető legyen, ezáltal akár általános iskolában is lehessen tanítani, oktatni.

A nyelvtan háttere: gondolkodási mód és szóépítés

Kiinduló tételünk a következőképpen hangzik: az ősi nyelvekben a hasonló, egymással összefüggésbe hozható/hozandó dolgokat egyetlen, ugyanaz a szó határozta meg. Miért? Mert a gondolkodás alapja az analógia volt, ami az egymás közötti hasonlóság keresése, megtalálása és megfogalmazása. Az analógiás gondolkodásmód egyrészt szemléletesen tudja kifejezni a gondolatot, másrészt a leggyorsabban tudja megadni a választ a múlt és a jövő nagy kérdéseire.

Az egyetlen szó, amit "gyökszó"-nak nevezhetünk, egyszerre lehetett főnév is, ige is (ezt e két szófajt a hagyományos értelemben használjuk).

Megjegyzés: most itt nem foglalkozunk azzal a kérdéskörrel, hogy a gyökszó jelentését ki lehetett hámozni az alkotó hangok jelentéséből. Ezzel külön tanulmány foglalkozik.

Szótagként hozzácsatolva egy másik gyökszót- vagy jelentéssel bíró hangot - , az előállt, összetett szó új értelmet nyert, hiszen egyidőben hordozta mind a két jelentést. Az első volt az alap, amin módosított a második (gyök)szó.

Ezt a folyamatot többször, számtalanszor meg lehet ismételni. Az elv ugyanaz marad, úgy a szó gyártásánál - a végére illeszteni az új gyökszót -, mint az értelmezésnél - az eddigi szó jelentését, tartalmát kiegészíti, gazdagítja, vagy éppen szűkíti (mindig a megfelelő irányban) a hozzátoldott új gyökszó, és ezzel egy új szó áll elő.

Ebben a folyamatban van egy nagyon fontos mozzanat. Mégpedig a következő: a legutoljára álló, utoljára csatolt szógyök mindig az egész, eddig előtte álló jelentését módosítja. Teszi mindezt anélkül, hogy az előtte álló szó belső felépítését, összetételét ismerné, vagy foglakozna vele.

Ebben a felépítésben egyértelmű, hogy az alapszóként használt gyökszó a legfontosabb, a leghangsúlyosabb, az őt követő gyökök ezt az alapjelentést "torzítják", módosítják, építik vagy rombolják a kívánt irányban.

A szó előről haladva felépíthető, és visszafelé, hátulról haladva, lebontható. Az építés is, a lebontás is iteratív módon (lépésenként) történhet, például létezik nyelvtani elemzés, amely hátulról kezdve bontja e a szavakat. Az iteratív lebontás egyszerre mindig csak két résszel dolgozik: 1. meghatározza a hátsó toldalékot (gyökszót) 2. és mindazt, ami előtte van. Ezután a maradékot tekinti teljes szónak, és ugyanezt a módszert ismételve, meghatározza a következő toldalékot és szó maradékát. Mindezt hátulról kezdve amíg végül megérkezik a gyökszóhoz.

Második tétel: a mondatokat ugyanazon elv alapján képezték, mint a szavakat. Ez annak a következménye, hogy eleink továbbra is az analógiát, a megfeleltetést használták vezérelvül. Ha van valamilyen módszer a szavak képzésére, akkor ugyanezt a módszert érdemes/kell használni az egész gondolat kifejezésére is. Analóg módon. Hasonló módon. Ugyanazon a módon. És eleink pontosan ezt tették.

Azon kívül, hogy ez megkönnyíti a mondat szerkesztését is és a megértését is, két fontos következménye van. Ezek a következők:

 • A mondat hangsúlya mindig az első szón van. Annak mintájára történik ez, ahogy a szóképzésnél is az első szógyök a leghangsúlyosabb, mert ez az az alap, amelyre az egész szó épül.
 • A mondatrész akárhány szóból felépülhet, a mondatrész módosítása gyökszóval történik, de csak a mondatrész végére csatlakoztatva, egyetlen egyszer!

Az első fontos következmény közismert és elismert a magyar nyelvre vonatkozóan. Ez nem okoz zavart az indogermán elemzőkészlet használatában. A második következmény már gondot okoz, mivel az indogermán készlet és mód, amelyet szó-orientáltan használnak, nincs arra felkészítve, hogy bizonyos toldalékokat egész mondatrészre vonatkoztasson.

Konkrét példával szemléltetve fentieket, vegyük a következő részmondatot: "kerek ablak". Két szóból áll, a "kerek" jelző (szófaja: melléknév) pontosítja a mögötte álló "ablak" alany (szófaja: főnév) tulajdonságát. Ha ezt a részmondatot határozóként szeretnénk használni, pl. "kerek ablak"+os ház, akkor az "os" toldalékot csak a mondatrész végére és egyszer illesztjük, vagyis "kerek ablakos" lesz, és az "os" toldalék, amely itt képzőként szerepel, nem vándorol visszafelé a részmondat szavaiban, vagyis nem mondjuk "kerekes ablakos". Másik példa. "Esőben is gyalog járó, tisztes, ősz, mindenki által ismert remeteként"-ben a záró "ként" az egész előtte álló mondatrészre vonatkozik.

Mégegyszer megfogalmazva: az ősi nyelvekben ugyanazon módszer alapján történt a szóképzés, mint a mondatképzés, mert az ősi népek világnézetének és gondolkodásmódjának az analógia volt az alapja. És ha egy módszer bevált és használták a szóképzésre, akkor ugyanazt használták a mondaképzésre is.

Ősi magyar mondatelemzés

Fentiek alapján az ősi magyar mondatok elemzésére javasolt:

 • Az elemző készlet: alapvetően a köztudatban elterjedt nyelvtani elemzőkészlet használatos. Ennek megfelelően az alapszófajok: ige, főnév, melléknév, határozószó ....

Egyszerűsödnek az összetett nevű szófajok: minden, ami eddig "melléknévi xxx" volt, ezután "xxx-i melléknév" lesz, minden ami "határozói yyy" volt, "yyy-i határozó" lesz. Ami eddig az előbbiek mögött állt, az most elékerül, így megteremtjük, hogy a mondat építése szempontjából egyszerűen meghatározhassuk a mondatrészek kapcsolódási helyeit, sorrendjét és a szó szerepét.

melléknévi igenév -> igei melléknév

... ...

A mondatrészek nevei: állítmány, alany, tárgy, jelző, határozó.

 • Az elemzés módja: a mondat legelejétől a végéig haladva a legkisebb értelemmel bíró részt (gyökszó, képző, jel, rag, módosító...) vesszük és vele egy sorban elkészítjük a leírást (megfogalmazza, hogy milyen célt szolgál a vett rész), meghatározzuk a szófajt, majd azt, hogy milyen mondatrészként vehet/vesz részt a mondatalkotásban.

Minden elemzett szó után az egymás alá írt részeket aláhúzzuk egy egyenes vonallal, majd leírjuk egyszer az eddig elemzett összes szót, alá szavanként a szófajokat - ahol szófajváltás történt, ott a szófajváltás előtti szófaj nevét leírjuk, zárójelbe tesszük az egész eddigieket, majd a zárójel után közvetlenül írjuk az új szófajt, alá - utolsó, harmadik sorban - a mondatban betöltött szerepüket írjuk.

Példák

 1. példa

  Beesteledett.:

      szóelem  leírás      szófaj        mondatrész
      ===========================================================
      be             igei előtag     állítmány
      +est            (főnév)       ?
      +el    igésít      ige         =
      +ed    lassító      =          =
      +ett   múlt idő     =          =
      -------
  
      [beesteledett]
      [ige]
      [állítmány]
  

 2. példa

  Vadakat terelő juhászként...:

      szóelem  leírás      szófaj        mondatrész
      ===========================================================
      vad             ige|főnév      alany|állítmány
      +ak    többes szám jele főnév        alany
      +at    tárgy jele    =          tárgy
      -----
      [vadakat]
      [főnév]
      [tárgy]
  
      terel            ige         állítmány
      +ő             [igei]melléknév   jelző
      -------
      [vadakat terel]ő
      [főnév ige]melléknév -> []melléknév
      [tágy állítmány]jelző -> []jelző
  
      juh             főnév        alany
      +ász            =          =
      +ként            határozó       határozó
      --------
      [[vadakat terel]ő juhász]ként
      [[főnév ige]melléknév főnév]határozó  -> [[]]határozó (vagy [...]határozó)
      [[tágy állítmány]jelző alany]határozó -> [[]]határozó ([...]határozó)
  

 3. példa

  Kikelet a lány, virág a szerelem:

      szóelem  leírás     szófaj         mondatrész
      ===========================================================
      ki             igei előtag     állítmány
      +kel            ige         állítmány
      +et    főnevesít    főnév        alany
      ----------
      [kikelet]
      [főnév]
      [alany]
  
      a             névszó        hat.névelő
      ----------
      [kikelet a]
      [főnév névelő]
      [alany névelő]
  
      lány            főnév        alany
      ----------
      [kikelet a lány]
      [főnév névelő főnév]
      [alany névelő alany] ???
       az analóg gondolkodás mód alapján => [állítmány névelő alany]
  

Megjegyzések

A magyar nyelv nem alá- és mellérendelő, hanem továbbépítő, és ha előre- vagy visszautal, akkor vonatkoztató jellegű. Az alá- és fölérendelés teljesen ismeretlen, ezt csak az indogermán nyelvelemzési technika és mód kötelező átvételével erőltették bele a köztudatba.

Hivatásos nyelvészek problémája

A szintagmát és a morfémát tudom elképzelni, hogy elmagyarázzák a tanulóknak, hiszen ezek mindketten azért születtek, hogy kezeljék a szavakon belüli és azon túli határokat. Ezekre persze megvan a megfelelő, sőt, a jobban megfelelő magyar fogalom, és persze a magyar megnevezést kellene itt, Magyarországon használni.

Az összes többi, a hivatalos nyelvészek számára használt fogalom, mint a következők: conjuctivus, desirativus, nomen-verbum, homonimia, predikativ, paradigma, praeteritum, suffixum, accutativus, generativus, nominativus, locativus, ablativus, essivus, inst-komit, altivus, delativus, adessivus ... , amely fogalmak nem az ősi nyelvekhez lettek kifejlesztve és meghatározva, használata felesleges az ősi nyelvekhez. Nyugodtan megmaradhat dísznek a nyelvtudomány díszes kabátján.

Összefoglalás

Az ősi nyelvek feltételezett tulajdonságai alapján olyan új nyelvtani elemzőkészletre és elemzési eljárásra tettünk javaslatot, amely

 • jobban megfelel a magyar nyelv sajátosságainak
 • pontosabban leírja a szó- és mondatalkotást, ezért a mondat értelmezését is
 • használata egyszerűen elsajátítható
 • általános iskolában is már tanítható, a jelenleg használt, tehát szokásos nyelvtani fogalmakra támaszkodva
 • egydimenziójú megjelenítése miatt mindenhol egyszerűen alkalmazható

A bemutatott nyelvtani elemzés a mondat elejétől lépésenként halad a mondat végéig és minden szó, sőt, szótagon kötelezően végigmegy. Minden szótag lerakja a maga hordalékát, amely minden esetben kiértékelődik. A mondat kiértékelése rögtön az első szótagnál elindul. Mire végére érünk a teljes mondatnak, a nyelvtani elemzés eredményeképpen a teljes mondat elemzése előáll.

Az ősi magyar szó- és mondatalkotás és a bemutatott elemzési mód alapján jobban megérthetjük saját anyanyelvünket és szebben beszélhetünk magyarul.


 
(C) Varga András, 2005.ápr.25. (0.2c változat)
<vissza<